Xestión integral

Ogmios é unha empresa dirixida por un equipo de docentes en activo con experiencia nesta tarefa e no sector do lecer e tempo libre. A pesares da súa recente creación, o equipo directivo de Ogmios S.L. conta cunha experiencia de máis de 10 anos en tarefas docentes e extraescolares”.


  • Actualmente desenvolvemos os nosos servizos en moitos Colexios, Escolas infantís, Ludotecas, Concellos, Clubes, Asociacións… da Comunidade Autónoma de Galicia. Ogmios ofrece unha solución integral para permitir aos clientes ocuparse da súa vida persoal/profesional sin que eso supoña un problema para a supervisión dos servizos que lle foron encomendados.

As claves do noso éxito...

1. EXPERIENCIA E PROFESIONALIDADE

A nosa experiencia está complementada cunha firme formación en tarefas de xestión. Por esta razón, os nosos servizos ofrecen a seguridade necesaria aos nosos clientes para o desenvolvemento dos proxectos que nos encomendan.

2. AFORRO DE CUSTOS NA CONTRATACIÓN

Unha das vantaxes que vostede poderá obter co noso servizo é aforrar custos na relación laboral co traballador. Ogmios asume devanditos custos eximindo a vostede de futuras responsabilidades laborais: – Asumimos ao traballador incluíndo gastos de seguridade social. – Substituímos aos traballadores en caso de baixa laboral. – Ofrecemos a oferta máis competitiva ao asumir varios servizos e sen perder calidade. – Realizamos todas as xestións derivadas de altas e baixas laborais. – Xestionamos a realización das actuacións de Prevención de Riscos Laborais. – Elaboramos toda a documentación fiscal e laboral necesaria procurando o aforro dos gastos de asesoría. – Dispoñemos dun seguro de Responsabilidade Civil para a tranquilidade dos nosos clientes. – Mantemos aos mellores traballadores (monitores, profesores…).

3. ELABORAMOS UN PROXECTO DE XESTIÓN DO SERVIZO

Creemos firmemente que para que calquera actividade educativa chegue a bo porto debe estar correctamente programada e afastarse da improvisación. Por este motivo, o noso sistema de control e mellora continua persegue: – Reunións co Equipo Directivo ou Anpa do Centro. – Realizamos un proxecto do servizo. Devandito proxecto é elaborado polo equipo directivo de Ogmios. – Controlamos o funcionamento da actividade medindo os indicadores sinalados polo centro. – Dotamos ao servizo dun técnico que o supervisa periodicamente. – Incluímos a supervisión pedagóxica e garantimos a consecución dos obxectivos programados. – Elaboramos informes trimestrais para que o centro teña control sobre todos os procesos. – Realizamos unha memoria ao final do servizo. Dita memoria garante a mellora continua.

4. PROMOCIÓN DO SERVIZO QUE XESTIONAMOS

Unha boa xestión implica que os clientes finais, alumnos/as e pais, estén satisfeitos co servizo. A nosa xestión garante este obxectivo intrínseco a calquera tarefa ou servizo que se realice nun centro escolar, concello, asociación… Pero non nos contentamos con garantir este bo servizo, senón que tamén promocionamos as actividades do seguinte xeito: – Realizamos festivais de fin de curso en coordinación co centro. – Desenvolvemos eventos deportivos ou lúdicos ao longo do ano garantindo a satisfacción do cliente final. – Preparamos traballos que, incluídos na programación, ofrecen aos pais unha visión das actividades que se están realizando. – Realizamos un programa de actividades complementarias para cada proxecto. – Ofrecemos multitude de recursos materiais, que poñemos a disposición dos clientes, para utilizalos nas actividades. – Promovemos a inclusión progresiva dos equipos deportivos en torneos e competicións. – Informamos aos pais a principio de curso mediante unha presentación das actividades.

5. CALIDADE NAS ACTIVIDADES E NA XESTIÓN DE SERVIZOS E PROXECTOS

Desde Ogmios creemos firmemente que as actividades extraescolares, formativas de ocio, ou a xestión de servizos municipais deben seguir uns criterios eficacia e eficiencia. Por este motivo, deseñamos e programamos accións para que todas as actividades que desenvolvemos aporten un valor importantísimo ao servizo ou proxecto. Este valor vese reflectido nas caras dos nenos/as, adultos, clientes… que fan uso desta actividades ou servizos e descarga deste arduo traballo (de planificación, control e avaliación) aos nosos clientes. – Deseñamos e realizamos o seguemento das programacións das actividade e dos ser vizos a xestionar. – No ámbito educativo… procuramos manter informados aos pais da evolución dos seus fillos. – Nas actividas e na xestión de servizos… elaboramos un proxecto onde se programan todas e cada unha das actividades a realizar. – Devandito proxecto é supervisado polo equipo de coordinación de Ogmios. – Asegurámonos de que cada un dos monitores e profesores que traballa en Ogmios coñezan e asuman as normas de funcionamento. – Avaliamos os resultados dos alumnos para procurar as melloras oportunas. – Propiciamos a estimulación temperá dos alumnos a través de actividades educativas, deportivas, artísticas, sociais e tecnolóxicas.

6. RECURSOS HUMANOS EXEMPLARES

O corazón que move e dota de calidade aos servizos nun proxecto son as persoas que os desenvolven. Por este motivo, Ogmios realiza unha exhaustiva selección de persoal ou asume os recursos humanos cos que quere contar os seus clientes. Ademais, o equipo de coordinación da empresa pasa a estar á súa disposición aportando valor e eficacia aos servizos: – Un coordinador asesora continuamente a quen demanda os nosos servizos, monitores e pais. – Poñemos á disposicion dos clientes un equipo humano que deseña e avalían proxectos e procesos. – Dispoñemos dunha central para realizar todos os labores de administración. – Supervisamos os procesos mediante a asignación dun técnico. – Con máis de 100 monitores á disposición dos nosos clientes. Cunha ampla bolsa de traballo. – Realizamos a selección do persoal adecuándonos ás necesidades dos clientes. – Substituímos aos traballadores cos nosos propios recursos. – Profesionais con vocación e cun alto grao de calidade humana, e cunha excelente formación. – Procuramos integrar na empresa Ogmios aqueles recursos humanos cos que xa conta o servizo (Anpa, Concello, Asociación…), e cos que quere seguir contando para o futuro.

7. SOLUCIONAMOS OS SEUS PROBLEMAS DE XESTIÓN

Xestionar os servizos dun centro escolar, asociación, servizo municipal… é unha tarefa que necesita a utilización dunha gran cantidade de medios e recursos técnicos, humanos e materiais. Ogmios ofrece unha solución integral para permitir aos clientes ocuparse da súa vida persoal/profesional sin que eso supoña un problema para a supervisión do servizos que lle foron encomendados. – Ofrecemos recursos indispensables para xestionar e dinamizar Centros educativos, Anpas, instalacións e servizos municipais, Asociacións… – Realizamos un proceso de fidelización. Deste xeito, atraemos máis persoas ás actividades e retemos aos usuarios actuais. – Damos a posibilidade de contratar todos os servizos cunha soa empresa. O cliente aforra en recursos humanos e economiza os materiais. – Dispoñemos de ludotecas gratis nas reunións das Anpas , Empresas … para clientes comprometidos e implicados coa empresa Ogmios. – Xestionamos os listados das actividades extraescolares mediante unha base de datos que poñemos a disposición do Centro ou Anpa. – Supervisamos o servizo garantindo a limpeza das instalacións ou calidade das actividades. – Aportamos un sistema que garante a satisfacción dos pais no horario de comedor escolar ou en outras actividades complementarias. – Realizamos toda a xestión laboral e fiscal do servizo. – Tramitamos todo tipo de subvencións que poidan ser de interese para o centro e a Anpa.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies
Translate »